Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10201/56681

Registro completo de metadatos
Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.authorBernabeu Borja, Sandra-
dc.coverage.spatialXàtivaes_ES
dc.coverage.temporalsiglo XVes_ES
dc.date.accessioned2018-02-27T11:37:31Z-
dc.date.available2018-02-27T11:37:31Z-
dc.date.created2017-
dc.date.issued2018-02-27-
dc.identifier.issn1131-8155-
dc.identifier.issn1989-8312-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10201/56681-
dc.description.abstractEstudi documental que analitza com, a inicis del regnat d’Alfons el Magnànim, la sistemàtica lluita de bàndols entre el patriciat urbà a la ciutat de Xàtiva va determinar una ingerència règia cada vegada més decidida en les eleccions municipals. En aquest sentit, a partir de fonts arxivístiques reials i municipals, la recerca presenta el marc sociopolític existent en dita ciutat i quines foren les primeres petjades de l’arbitratge monàrquic desenvolupat per dit sobirà. En concret, s’exposen els procediments electorals municipals que es succeïren a Xàtiva des de 1416, el fracàs dels quals conduirà a l’atorgament –per primera vegada a la Corona d’Aragó– del privilegi d’insaculació en 1427.es_ES
dc.description.abstractThis article constitutes a documentary research analysing how the endemic struggles among the different patrician factions of the city of Xàtiva, during the early reign of Alfons the Magnanimous, led progressively to a decisive royal interference in the municipal elections. In this regard, this research, based on royal and municipal documentary sources, presents the pre-existent socio-political framework of this city and the first traces left by the royal arbitration carried out by the aforementioned sovereign. More specifically, what is exposed in this paper is the different electoral procedures occurred in Xàtiva from 1416 onwards and whose failure led to the concession –for the first time in the Crown of Aragon– of the privilege of insaculació* in 1427. *This privilege consisted of a kind of election by sortition –according to the OED’s definition: “the casting or drawing of lots; selection, choice, or determination by lot” – through which the municipal authorities were elected.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extent45es_ES
dc.languagecates_ES
dc.languagecates_ES
dc.relation.ispartofseriesMedievalismo, Nº 27, 2017es_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectIntervencionisme monàrquices_ES
dc.subjectPatriciat urbáes_ES
dc.subjectInsaculacióes_ES
dc.subject.otherCDU::9 - Geografía e historia::93 - Historia. Ciencias auxiliares de la historia. Archivista. Numismática. Paleografía. Diplomáticaes_ES
dc.titleL'arbitratge regi a la ciutat de Xátiva en el context previ a la introducció de la insaculació (1416-1427)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
Aparece en las colecciones:Nº27 (2017)

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
310551-1074071-1-PB.pdf2,89 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.